LOG IN  Home  Organisatie  Locatie Sponsors Nieuws 
Reglementen Aanmelden buffet Aanmeldingen Programma  
 
        voor het aanmaken of wijzigen van uw AVwest account, of het aanmelden of wijzigen van uw AV productie
Reglement AV-Festival van het Westen - 2024 -

DEELNAME:
°  Het festival staat open voor AV-producties van alle Nederlandse en Belgische AV-hobbyisten.
°  Deelname impliceert toestemming om de AV-productie productie in het openbaar, op de datum van het festival, te vertonen.
°  Door deelname aan het Festival vrijwaart de auteur de organisatoren voor alle directe en indirecte aanspraken op auteurs- en andere rechten.
°  Deelnamecertificaten worden aan alle inzenders uitgereikt, ongeacht of de AV-productie wel of niet wordt vertoond.
 
INHOUD VAN DE INZENDINGEN:
°  In het licht van de huidige ontwikkelingen in de AV-wereld hanteren wij het begrip AV-type. Er zijn twee AV types:
1.  De 'Klassieke AV' waarbij het uitgangspunt het stilstaande gefotografeerde beeld is. Video en ander beeldmateriaal is toegestaan mits deze een wezenlijke aanvulling leveren aan het stilstaande gefotografeerde beeld.
2.  De 'Niet klassieke AV' waarbij gebruik mag worden gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI), video en ander beeldmateriaal.
°  Het festival kent drie categorieën. Per Categorie worden het AV-type en thema's gepubliceerd op de website.
Meer informatie over AV-types en Categorie Indeling
°  De AV-productie dient te zijn gemaakt door de inzender. Medeauteurs zijn toegestaan indien deze worden vermeld.
°  AV-producties die niet eerder vertoond zijn tijdens Nederlandse festivals of landelijke wedstrijden genieten de voorkeur.
°  De organisatie behoudt zich het recht voor om AV-producties die op enigerlei wijze aanstootgevend zijn qua inhoud en/of strekking uitsluiten van deelname aan het festival.
 
AANMELDEN:
°  Inzenders voor het festival dienen te beschikken over een zogenaamd "AVWest account". Dit account kan worden aangemaakt en beheerd via de website www.avwest.nl, menu-optie "LOG IN".
°  Aanmelden geschiedt via de website www.avwest.nl, menu-optie "Aanmelden serie".
°  Indien men in een AV-productie gebruikt maakt van video dient dat op het aanmeldingsformulier te worden vermeld.
°  Inzenders vinken zelf de categorie aan waarin zij wensen deel te nemen. De organisatie behoudt zich het recht voor om dit te wijzigen.
°  De AV-productie dient vergezeld te gaan van een heldere en beknopte samenvatting in max. 500 tekens, in te voeren bij de aanmelding.
°  Aanmelders ontvangen via hun, in het AVWest account opgegeven, emailadres een bevestiging.
 
TECHNISCHE EISEN AAN DE INZENDINGEN:
°  De inzending dient een digitale productie te zijn in MP4 formaat met 1080 pixels aan de korte zijde en moet zonder tussenkomst van specifieke software te kunnen worden afgespeeld. De MP4 afleiden met " een frequentie van 30 of 60 beelden per seconde en een gewenste minimale bitrate van 12.000.
In uitzonderingsgevallen kunnen ook EXE bestanden worden geaccepteerd. Deze dienen direct te starten en bij voorkeur te zijn voorzien van een navigatiebalk.
Om programma technische redenen kan de organisatie EXE bestanden zonder kwaliteitsverliesworden converteren naar een MP4 bestand.
°  De duur van een AV-productie mag maximaal 8 minuten bedragen.
 
INZENDEN:
°  Via www.wetransfer.com naar het emailadres: aanmelden@avwest.nl
°  Indien een AV-productie als EXE bestand wordt aangeboden en videofragmenten bevat dienen alle benodigde bestanden in één gecomprimeerde map (ZIP bestand b.v.) te worden verzonden.
°  De AV-producties worden voor projectie gekopieerd naar de harde schijf.
°  Inzendingen worden uitsluitend gebruikt voor dit festival en worden kort daarna van de harde schijf gewist.
°  De NVBG kan, uitsluitend ten behoeve van promotie van de NVBG en het werkveld van de hobby in het algemeen, gebruik maken van de inzendingen of delen daarvan zonder dat door de auteur aanspraak kan worden gemaakt op vergoedingen. Door deelname aan het festival gaat de auteur hiermee akkoord. De auteur wordt vooraf, door de NVBG, op de hoogte gebracht van het voorgenomen gebruik van de presentatie.
°  Het is niet mogelijk meerdere AV-producties in te zenden. Indien een inzender een tweede AV-productie instuurt zal deze de eerder ingezonden productie vervangen.
 
PRIJZEN:
°  Elke categorie kent één winnaar. De winnaar ontvangt een trofee met prijscertificaat. De 2e en 3e plaats in elke categorie wordt beloond met een prijscertificaat. Het publiek beslist aan de hand van een stemformulier wie de festivalwinnaars zijn.
 
NIET IN HET REGLEMENT GENOEMDE ONDERWERPEN:
°  Voor onderwerpen waarin in dit reglement niet is voorzien beslissen de organisatoren.

De festivalcommissie, 17 mei 2024